Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Ulsø Design Aps

Adresse: Lindeallé 8, 7430 Ikast, Danmark.

Telefon: +45 97151517

Mail: bu@ulso.dk/lu@ulso.dk

PLAISIR’s (Herefter benævnt ”sælger”)ydelse består i levering af varer, hvis nærmere udformning, omfang og leveringstidspunkt aftales ved ordreafgivelse.

Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl og oplysninger i materiale udformet af tredjemand. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelser, brugervejledning, indhold på andre websites m.v.

Køber har efter afgivelse af ordre ikke ret til ændring heri eller annullering heraf.

Såfremt Sælger på trods af ovenstående særskilt godkender en annullering eller ændring, er Køber pligtig at betale de med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring og sikring af kvalitet og egenskaber samt forrentning, som følge af udskudt leveringstidspunkt. Ved hel eller delvis annullering er Køber videre pligtig til at erstatte Sælgers mistede fortjeneste.

Såfremt det aftales, at Sælger tager varer retur, skal varerne være ubrugte, i mangelfri stand, og i original og ubrudt emballage. Varerne skal være fri for smuds etc.
Godkendte returvarer krediteres med fradrag af det af Sælger fastsatte gebyr til dækning af returneringsomkostninger og Sælgers salgsomkostninger.

Den aftalte pris for de bestilte varer fremgår på medsendte fakturaer.

Sælger er berettiget til at fakturere Køber for betaling for varer, efterhånden som levering sker.

10 dage -1,5%

30 dage netto.

Ved ordrer under 500,- dkr. ex. moms pålægges et håndteringsgebyr på 50,- dkr.

Ved forsinket betaling er Sælger berettiget til at opkræve renter på 2% pr. påbegyndt måned af det samlede udestående fra forfaldsdagen. 

Såfremt der leveres løbende, og der foreligger forsinket betaling fra Købers side af en fremsendt faktura, er Sælger berettiget til at tilbageholde evt. fremtidige leverancer til Køber.

Køber er forpligtet til at undersøge og teste det leverede umiddelbart efter levering, så grundigt som forholdet nødvendiggør det, for at konstatere, om der er mangler ved det leverede, eller om det leverede er i overensstemmelse med det på fakturaen oplyste, såvel i forhold til kvalitativt som kvantitativt. 

For at gøre opmærksom på, at de leverede varer lider af fejl eller mangler (herefter benævnt ”fejl”), skal Køber skriftligt reklamere overfor Sælger straks efter, at fejlen er eller burde være opdaget. Køber skal i forbindelse med reklamationen angive og forevise fejlen..

Reklamationer skal ske indenfor 8 dage og varer modtages kun retur efter forudgående aftale.

Sælger er aldrig ansvarlig for, og det betragtes ikke som misligholdelse, såfremt der er fejl, som skyldes udformningen af varen, forudsat udformningen er i overensstemmelse med det aftalte. Sælger er ligeledes ikke ansvarlig for fejl, som skyldes Købers egne forhold så som manglende vedligeholdelse, fejlagtig brug eller anvendelse imod Sælgers forskrifter.

Har Køber reklameret over fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som kan tilskrives Sælger, skal Køber erstatte de udgifter, Sælger måtte have haft i sådan sammenhæng, herunder undersøgelses- og fragtomkostninger.

Abfabrik 

Køber står for alle omkostninger i forbindelse med levering og har ansvaret for varerne fra disse forlader lageret.  

Det anførte leveringstidspunkt ved aftaleindgåelse er alene vejledende for Sælger.
Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt har Sælger ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde;
a) Force majeure jf. punkt 13
b) Ved forsinkelse, som skyldes Sælgers leverandører, transportører eller øvrige tredjemand
c) Usædvanligt vejrlig
d) Arbejdskonflikter uanset årsag
e) Offentlige påbud eller forbud, som Sælger ikke burde have forudset ved salget.

Hvor der er truffet aftale om levering på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted, leveres varen så nær brugsstedet, som en lastvogn efter chaufførens skøn kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne.
Køber er forpligtet til at foretage kontrol af de modtagne varer og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning.

Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som dokumentation for levering.
Udgifter ved eventuel ventetid i forbindelse med aflæsning på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted dækkes af Køber, ligesom Køber dækker eventuelle omkostninger, der følger af, at Køber ikke kan modtage varerne til det aftalte leveringstidspunkt.

Køber skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet Køber ellers mister ethvert krav på grund af forsinkelsen.
Ved mindre forsinkelse foretages efterlevering, hvis dette ønskes. Dette foretages på Købers regning.
I tilfælde af væsentlig forsinkelse er Køber berettiget til at annullere ordren. Hvis der er aftalt successiv levering, er Køber dog alene berettiget til at annullerede den forsinkede delleverance.
Køber har ikke ret til nogen erstatning i anledning af Sælgerens forsinkelse. Dette gælder uanset om Køber annullerer eller fastholder købet.

I forbindelse med Aftalens udførelse kan begge parter få adgang til fortrolige informationer og andet fortroligt materiale hos hinanden. Begge parter indestår for, at de selv samt deres ansatte og underleverandører i enhver henseende vil behandle de modtagne oplysninger fortroligt. Denne bestemmelse vedvarer tidsubegrænset.

Udover nærværende bestemmelse gælder øvrige bestemmelser om fortrolighed og forretningshemmeligheder i henhold til dansk ret.

Udover nærværende bestemmelse gælder øvrige bestemmelser om fortrolighed og forretningshemmeligheder i henhold til dansk ret.

Betingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke eksplicit og skriftligt er fraveget skriftligt mellem Køber og Sælger. Senere fravigelse af Aftalen eller Betingelserne kan alene ske gennem udfærdigelsen af ny aftale eller skriftligt tillæg til Aftalen.

Betingelserne kan af Sælger revideres og/eller ændres på et hvilket som helst tidspunkt. Allerede indgåede Aftaler berøres dog ikke heraf.

  • Lovvalg og værneting

Tvist mellem parterne, der udspringer af Betingelserne, Aftalen eller Sælgers ydelser i øvrigt, og som ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole.

 

 

 

FIND OS

Adresse: Lindealle 8, 7430 Ikast, Danmark

Telefon: +45 97151517

Kvalitet og komfort, siden 1952